Projektowanie stacji kontroli pojazdów - pierwsze kroki

Mając pomysł, działkę, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, mapkę do celów projektowych możemy przystąpić do projektowania.                         (w przypadku występowania o warunki zabudowy wiele poniższych kroków musimy spełnić wcześniej) 

O wyborze rodzaju stacji kontroli pojazdów decyduje podział na stacje podstawowe i okręgowe. 

O tym jak je rozróżnić i jakie typy badań można realizować mówi Ustawa Prawo o ruchu drogowym a w szczególności jej zmiany:

 „z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – poz. 802” art. 83: a) ust. 1: 

„1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w: 

1) podstawowej stacji kontroli pojazdów — w zakresie: 

 a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c, 
 b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a, 
 c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego; 

 2) okręgowej stacji kontroli pojazdów — w zakresie: 
 a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, 
 b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a.”, 

 „1a. Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.”

Rozważmy zatem w ramach pomysłu co będziemy robić? Jaki typ stacji kontroli pojazdów powinniśmy wybrać?


Rys. 1 Okręgowa stacja kontroli pojazdów dwustanowiskowa (ze stanowiskiem do 3,5t na podnośniku) z zapleczem technicznym i stanowiskami warsztatowymi.

I dlaczego właśnie taki?

Rys.2 Podstawowa stacja kontroli pojazdów z zapleczem

Czy z analizy rynku wynika, że właśnie taki?

Rys 3.Budynek diagnostyki ze stanowiskiem stacji kontroli pojazdów stanowiskami warsztatowymi i stacją paliw.

Czy wielkość działki sposób jej ukształtowania oraz rozmieszczenia pozwala na wybudowanie założonej skp z uwzględnieniem dróg wewnętrznych, możliwości zawracania, stanowisk parkingowych, stanowiska do badań akustycznych? 
Czy drogi dojazdowe, projektowane wjazdy (wyjazdy) spełnią warunki i czy dostaniemy pozwolenie na ich realizację? 
Czy budynek tylko skp, a może ze stanowiskami warsztatowymi? 
Czy jesteśmy w stanie przeanalizować koszty takiej inwestycji? 


Takie lub podobne pytania należy sobie zadać przy przebudowach rozbudowach i zmianach sposobu użytkowania budynków. Na wszystkie te pytania należy odpowiedzieć w trakcie projektowania inwestycji. „Gdyż papier przyjmie wszystko, a koszty są relatywnie niewielkie w stosunku do kosztów budowy. W trakcie eksploatacji można jedynie żałować, że się nie przemyślało pierwszego, najważniejszego kroku”. 

Po zrealizowaniu ok. 250 tego typu inwestycji możemy odpowiedzieć na większość nurtujących inwestora pytań, czy to w formie doradztwa techniczno-projektowego, czy prowadzenia częściowych lub pełnych inwestycji. W ramach pomocy inwestycyjnej przy projektowaniu inwestor otrzymuje materiały do projektowania SKP w formie: - opracowania założeń technologicznych na podstawie rozporządzenia MI nr 40 z dnia 10 lutego2006 r. - opis technologiczny inwestycji, - rysunki techniczne kanału i technologię rozmieszczenia urządzeń, - schematy adaptacyjne instalacji elektrycznej, kanalizacji i odwodnienia, wentylacji awaryjnej, powietrznej. 

Projektowanie SKP

Podstawowa stacja kontroli pojazdów może być realizowana na bazie kanału przeglądowego lub podnośnika diagnostycznego (patrz wyposażenie). 

 Wybór jednej z dwóch możliwości zależy od wielu czynników, które zostały pokrótce opisane w części doradztwo inwestycyjne. Istotny jest wybór najlepszego wariantu pozwalającego realizować założone cele. 

 Minimalne wymagania odnośnie wymiarów dla budynku podstawowej stacji kontroli pojazdów to:

4,8x10,8x3,3m dla skp na kanale (dot. wymiarów wewnętrznych)

4,8x 9,9x4,6m dla skp na podnośniku (dot. wymiarów wewnętrznych)

Projektowanie OSKP

W okręgowej stacji kontroli pojazdów (OSKP) wykonuje się okresowe i dodatkowe badania technicznego wszystkich pojazdów. 

W związku z powyższym OSKP powinna spełniać wymagania opisane w rozporządzeniu MI nr 40 z dnia 10 lutego 2006 roku dla tego typu stacji. 

 Z rozporządzenia wynika, że stanowisko OSKP powinno spełniać następujące min. wymiary 5,2 x 23 x 4,3 [m]. 

Budynek powinien być tak posadowiony na działce, aby spełnić wszystkie pozostałe wymagania związane z ustawieniem zespołu pojazdów przed wjazdem i zapewnienie bezpiecznego wyjazdu ze stanowiska.