• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1) z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów2) 
 •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów 
 •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach2 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia2) 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych2) 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia2) 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia2) 
 •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep2) 
 •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep2) 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1 
 • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach2) 
 • WNIOSEK O wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 
 • EGZAMINOWANIE KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW - dokumenty Poświadczenie wymagań 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnosty